خانه

ارزیابی استان ها

MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY
انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 200 MB.
انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 200 MB.
انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 200 MB.
حضور دبیر اجرایی در دفتر نمایندگی :
انواع فایل های مجاز : png, jpeg, jpg, gif, pdf, حداکثر اندازه فایل: 200 MB.
نظرسنجی دوره ای از اعضا صورت می پذیرد؟ ( آیا نظرسنجی های دوره ای از اعضا مبنی بر ارزیابی میزان رضایت آنها از عملکرد تشکل، انجام می شود؟) :
انواع فایل های مجاز : png, jpeg, jpg, gif, pdf, حداکثر اندازه فایل: 200 MB.
انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 200 MB.
آیا دفتر تشکل در مالکیت تشکل می باشد؟
آیا تشکل دفتر مستقل دارد؟
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 200 MB, حداکثر فایل ها : 4.
  تشکل دارای وبسایت فعال و دارای محتوی به روز می باشد یا نمی باشد؟
  تشکل دارای سیستم مکاتبات و اتوماسیون اداری می باشد؟
  توضیح دهید
  آیا تشکل دارای نقشه راه سالانه برای ارتباط موثر با اعضا می باشد؟
  انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 200 MB.
  انواع فایل های مجاز : xlsx, حداکثر اندازه فایل: 200 MB.
  آیا دوره های آموزشی تخصصی مدیریتی در عرصه صنعت معدنکاری برای اعضا تشکل برگزار می شود؟
  آیا همکاری با مراکز علمی و نوآوری جهت توانمندسازی اعضا صورت می پذیرد؟

  توضیح: درصورت عدم ارسال مستندات، امتیازی تعلق نخواهد گرفت.