درخواست کارت ویزیت هوشمند

کارت ویزیت هوشمند

فارس و (انگلیسی)
همراه کد شهر
حداکثر اندازه فایل: 200 MB.
ترجیحا فرمت Png بارگذاری شود
حداکثر اندازه فایل: 200 MB.
ترجیحا زیر یک دقیقه باشد
حداکثر اندازه فایل: 200 MB.
در فرمت تصویری باشد
حداکثر اندازه فایل: 200 MB.
در فرمت تصویری باشد (می تواند اینفوگرافی باشد)